Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ38 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ.
Μ38 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ.

Μ38 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

•1.      Αίτηση.

•2.      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο καταστατικού, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

•3.      Φωτοαντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής, θεωρημένα από την υπηρεσία που τις εξέδωσε.

•4.      Ασφαλιστική ενημερότητα.

•5.      Παράβολο Δημόσιου Ταμείου 60 ΕΥΡΩ.

•6.      Βεβαίωση της οικείας οικονομικής εφορίας περί έναρξης της λειτουργίας της σχολής οδηγών. Η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται αμέσως μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ38 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ. Μ38 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life