Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ39 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.
Μ39 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.

Μ39 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  1. Αίτηση.

•2.      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών του διευθυντή σπουδών.

•3.      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της σχολής οδηγών και σε περίπτωση νομικού προσώπου, επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών των σχολών οδηγών όλων των μελών του.

•4.      Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης του νομικού προσώπου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο σκοπός του νομικού προσώπου είναι η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτ/των και μοτ/των.

•5.      Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 30 ΕΥΡΩ.

•6.      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.

•7.      Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια υπηρεσία.

•8.      Κάτοψη των χώρων ( αίθουσα, γραφείο, βοηθητικοί χώροι ).

•9.      Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.

 

 

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

 Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε  δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ39 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο. Μ39 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life