Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας.

 
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Θέση περιεχομένου: | Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πολιτών > Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών > Άρθρα |


Μ60 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.
Μ60 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

Μ60 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  1. Αίτηση.

  2. Βεβαίωση χρήση γης.

  3. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 200 και ακτίνα 50 μέτρα.

  4. Υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή « ότι έχω το νόμιμο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του  οικοπέδου για την χρησιμοποίησή του ως υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ».

  5. Σχέδιο γενικής διάταξης σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 100.

  6. Γραφείο [ ( κινητό ή μη ) περίπτερο ] για την στέγαση του εκμεταλλευτή.

  7. Τεχνική έκθεση σε τρία αντίγραφα.

 

 

Σε περίπτωση λειτουργίας μετά την 18:00

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

•1.      Σχεδιαγράμματα ηλεκτρολογικής μελέτης σε 3 αντίγραφα.

•2.      Τεχνική έκθεση ηλεκτρολογικής μελέτης σε 3 αντίγραφα.

•3.      Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.

•4.       Αποδεικτικό κατάθεσης στο ΤΕΕ ή σε παράρτημα του ή σε εξουσιοδοτημένη  Τράπεζα, της νόμιμης αμοιβής του Μηχανικού ή υπομηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) για τη σύνταξη της σχετικής μελέτης .

•5.      Αποδεικτικό κατάθεσης των νομίμων ποσοστών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και Ε.Μ.Π. επί της αμοιβής του Μηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης κλπ. και επί του προϋπολογισμού της δαπάνης των σχετικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

•6.       Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. καταβολής φόρου επί της αμοιβής του Μηχανικού ή υπομηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) που συνέταξε την μελέτη.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Η άδεια ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτ/των είναι διάρκειας 6 μηνών μη δυνάμενη να παραταθεί.

Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης   διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας .................................... αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι......................................................................... ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 


 

Πηγή : Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Σχετικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ενημέρωσης: Θεματική Ενότητα:
Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Εξυπηρέτηση Πολιτών
Συνημμένα Αρχεία
Συνημμένο Αρχείο Μ60 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Μ60 - ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Σάββατο, 26 Απριλίου 2008 Word Κείμενο
 
 
 
 

ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη του δικτυακού τόπου έγινε απο την Computer Life