ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ : 24-4-2000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ : 4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 36

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24-4-2000

 

ΘΕΜΑ 5ο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Επιβολή ανταποδοτικού τέλους για παροχή υπηρεσιών

από το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών.

 

ΝΟΜΑΡΧΗΣ : Παναγιώτης Σκοτινιώτης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Aπ. Φοινικόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν.Πουλτσίδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ελ.Παπαθανασίου

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Γκαβόπουλος Κων/νος

14. Παπαγιάννης Αθανάσιος

2. Δερβένης Δημήτριος

15. Παπαδέλλης Παναγιώτης

3. Ευμορφόπουλος Γεώργιος

16. Παπαθανασίου Ελένη

4. Ζήση ΄Ελλη

17. Πατσιαντάς Μαργαρίτης

5. Ζούμπου Βασιλική

18. Πουλάκης Κωνσταντίνος

6. Κοκκίνης Αθανάσιος

19. Πουλτσίδης Αναστάσιος

7. Κρομύδας Ευστράτιος

20. Σιδηρόπουλος Παναγιώτης

8. Λουλούδας Ιωάννης

21. Στάμος Ιωάννης

9. Μεργιαλής Δημήτριος

22. Σταυρίδης Αθανάσιος

10. Μουτσινάς Παρίσης

23. Τσαμπρινός Χρήστος

11. Μπάϊμπας Γεώργιος

24. Φοινικόπουλος Απόστολος

12. Μπακογιάννης Σωτήριος

25. Φυτιλής Βασίλειος

13. Νάνος Απόστολος

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Αμπατζόπουλος Μιχαήλ     4. Μπατζιάκας Πέτρος

2. Βλασταρίδης Νικόλαος       5. Ντελεδήμος Τριαντάφυλλος

3. Καλλές Νικόλαος                 6. Πρίντζος Ιωάννης

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την από 19-4-2000 πρόσκληση του Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Νομάρχης Μαγνησίας Παναγιώτης Σκοτινιώτης, σύμφωνα με την διάταξη του εδαφίου α΄ της παρ.4 του άρθρου 52 του Π.Δ.30/96.

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο ασκών καθήκοντα γραμματέα του Ν.Σ. Δημήτριος Σουρτζής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της Συνεδρίασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου που συνεδρίασε την 24η Απριλίου 2000, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00.

Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και έθεσε υπόψη του σώματος την αρ. 1979/15-3-2000 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την επιβολή τέλους για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών που έχει εγκατασταθεί στο Τμήμα Πληροφορικής της Ν.Α.

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1δ και 22 παρ. 2 του Ν.2218/94.

Την 1979/15-3-2000 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ν.Α.

Την ανάγκη κάλυψης των δαπανών επικαιροποίησης και λειτουργίας του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών που έχει εγκατασταθεί στη Ν.Α. Μαγνησίας, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιβάλλει το παρακάτω ανταποδοτικό τέλος κατά κατηγορία υπηρεσιών που θα παρέχονται από το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής της Ν.Α. Μαγνησίας:

΄Εγχρωμοι χάρτες που θα περιλαμβάνουν εκτός από τη βασική πληροφορία (ακτογραμμή, όρια ΟΤΑ, βασικό οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο, οικισμοί σημειακά) και κάθε άλλη πληροφορία που περιέχεται στο ΓΣΠ.

α) Για το βασικό χάρτη 5.000 δρχ.

β) Για κάθε πρόσθετη πληροφορία που αφορά ψηφιοποιημένο υπόβαθρο

2.000 δρχ.

γ) Για κάθε πληροφορία που αφορά βάση δεδομένων 1.400 δρχ.

Το παραπάνω κοστολόγιο αναφέρεται σε εκτυπώσεις Α3 ή Α4. Οι εκτυπώσεις σε μέγεθος χάρτη Α2 προσαυξάνεται κατά 3.000 δρχ., σε μέγεθος Α1 κατά 6.000 δρχ. και σε Α0 κατά 10.000 δρχ.

Χάρτες σε ηλεκτρονική μορφή που θα περιλαμβάνουν εκτός από τη βασική πληροφορία (ακτογραμμή, όρια νομού, όρια ΟΤΑ, βασικό οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο, οικισμοί σημειακά) και κάθε άλλη πληροφορία που παρέχεται στο ΓΣΠ.

α) Για το βασικό χάρτη καθορίζεται 4.000 δρχ.

β) Για κάθε πρόσθετη πληροφορία που αφορά ψηφιοποιημένο υπόβαθρο 1.500 δρχ.

γ) Για κάθε πληροφορία που αφορά βάση δεδομένων 1.000 δρχ.

Οι πληροφορίες του ψηφιοποιημένου υπόβαθρου θα παρέχονται με απόφαση του Νομάρχη, που θα εκδίδεται μετά από εισήγηση του Τ.Π. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται και το σχετικό τέλος.

Οι χάρτες των κατηγοριών 1 και 2 δίδονται με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου.

Για τις πληροφορίες της κατηγορίας 3 θα γίνει προσπάθεια ανταποδοτικής ανταλλαγής με τους ενδιαφερομένους. Η πληροφορία που θα προστεθεί από τον χρήστη παραδίδεται και στο Τ.Π. για εμπλουτισμό του Συστήματος.

Το τέλος αυτό θα καταβάλλεται στην Ταμειακή Υπηρεσία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και θα κατατίθεται αυθημερόν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, υποκατάστημα Διοικητηρίου.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ν.Α.

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3-1 του Ν.301/76.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Επιστροφή

Κορυφή